Data Provоder, connection

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Legгtura cu baza de date este creata si menюinutг de un data provider. Acesta este format dintr-un set de componente interconectate care coopereazг pentru a furniza date intr-o maniera eficienta, performanta.
Exista patru tipuri de furnizori de date in .NET Framework:
- SQL Server .NET Data Provider
- OleDb .NET Data Provider
- ODBC Data Provider
- Oracle Data Provider
Fiecare dintre ace?ti furnizori conюin versiuni ale urmгtoarelor clase generice:
- Connection - realizeazг conexiunea la baza de date
- Command- executa o comanda asupra unei surse de date: comenzi non-query (INSERT, UPDATE sau DELETE) sau comanda SELECT, retumand un DataReader - DataReader- desemneazг o mulюime de оnregistrгri (recordset) bazata pe conexiune, de tip forward-only, read-only
- DataAdapter- populeazг un DataSet sau DataTable non-conexiune si executa modificгri
Mecanismul accesгrii bazelor de date in ADO.NET este urmгtorul: - un obiect Connection stabile?te o conexiune intre aplicaюie si baza de date. Aceasta conexiune poate fi accesata direct de un obiect Command sau de un obiect DataAdapter. Obiectul Command executa o comanda asupra bazei de date. Daca se returneaza valori multiple, se utilizeazг un obiect DataReader care va conюine datele returnate. Aceste date pot fi procesate direct de de aplicaюie. Alternativ, se poate utiliza un DataAdapter pentru a popula un obiect DataSet. Modificгrile asupra bazei de date se pot efectua prin intermediul unui obiect Command sau unui obiect DataAdapter.
Connection Reprezintг conexiunea curenta la baza de date. Tipuri de conexiuni:
- SqlConnection - pentru conectarea Ia SQL Server 7 sau versiuni ulterioare
- QleDbConnection - conexiuni la diverse tipuri de baze de date
- ODBCConnection
- OracleConnection
Un obiect Connection contine toate informaюiile necesare deschiderii unui canal de comunicaюie cu baza de date in cadrul proprietгюii ConnectionString, Sunt incorporate, de asemenea, metode pentru facilitarea tranzactiоilor.