a.Procesul page stealer

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Procesul page stealer este un proces al nucleului care evacueazг din memorie paginile care nu fac parte mult timp din setul de lucru al unui proces. Nucleul creazг procesul page stealer pe timpul initializгrii sistemului ?i-l apeleazг pe toatг durata de viaюг a sistemului, la nevoie. El examineazг fiecare regiune activг, care nu este blocatг, trecвnd peste regiunile blocate, deoarece se a?teaptг verificarea lor оn urmгtorul pas ?i incrementeazг apoi cвmpul age al tuturor paginilor valide. Nucleul blocheazг o regiune cвnd un proces produce o оntrerupere a unei pagini din regiune, astfel оncвt procesul page stealer nu poate evacua pagina care a generat оntreruperea.
Pentru o paginг din memorie existг douг stгri: pagina a fost оncгrcatг recent ?i nu este оncг potrivitг pentru swapping, sau pagina este posibil a fi evacuatг ?i este disponibilг pentru reasigurarea la alte apgini virtuale. Prima stare aratг cг un proces a referit recent pagina, ea fiind deci оn setul sгu de lucru. Unele ma?ini seteazг bitul reference cвnd se referг o paginг, оnsг metodele software pot suplini lipsa acestei facilitгюi hardware. Procesul page stealer pune pe 0 bitul reference al paginilkor referite ?i reюine cвte examinгri au fost fгcute de la ultima referire a paginii. Deci prima stare constг in cвteva substгri corespunzгtoare numгrului de treceri pe care le face procesul page stealer pвnг cвnd pagina devine posibil a fi evacuatг (vezi figura 9.18). Cвnd acest numгr depг?e?te o valoare de prag, nucleul trece pagina оn cea de-a doua stare, pregгtitг pentru evacuare. Perioada maximг care poate trece pвnг cвnd pagina devine potrivitг pentru a fi evacuatг este dependentг de implementare, ?i este limitatг de numгrul de biюi disponibil оn intrarea din pagina din tabela de paginг.
Dacг douг sau mai multe procese folosesc оn comun o regiune, ele actualizeazг biюii de referinюг ai aceluiasi set de intrгri din tabela de paginг. Оn acest fel, paginile pot fi pгrюi ale seturilor de lucru ale mai multor procese, dar acest fapt nu are importanюг pentru procesele page stealer.