a.Gestiunea semnal

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Semnalele informeazг procesele despre apariюia evenimentelor asincrone. Procesele о?i pot trimite semnale prin intermediul apelului sistem kill, sau nucleul poate trimite intern semnale.
Existг 19 semnale оn versiunea de UNIX System V care pot fi clasificate dupг cum urmeazг:
1)Semnale pentru terminarea proceselor, trimise atunci cоnd un proces executг exit sau cвnd un proces executг apelul sistem signal cu parametrul "terminare fii";
2)Semnale pentru de atenюionare оn cazul excepюiilor provocate оn procese, de exemplu cвnd acesta acceseazг o adresг оn afara spaюiului sгu virtual de adrese, cвnd acesta оncearcг sг scrie оn zonele de memorie protejate la scriere (cum ar fi codul programului), cвnd acesta executг o instrucюiune privilegiatг, sau pentru diferite erori hardware;
3)Semnale pentru situaюii fгrг ie?ire apгrute оn timpul apelurilor sistem, cum ar fi lipsa resurselor оn timpul execuюiei apelului sistem exec dupг ce spaюiul iniюial de adrese fusese eliberat ;
4)Semnale determinate de condiюii de eroare nea?teptate apгrute оn timpul unui apel sistem, cum ar fi executarea unui apel sistem inexistent, scrierea unui pipe care nu are proces cititor, sau folosirea unei valori de "referinюг" ilegale pentru apelul sistem lseek;
5)Semnale provenite de la procesele оn modul utilizator, de exemplu cвnd un proces dore?te sг recepюioneze un semnal alarm dupг un anumit timp, sau cвnd procesele trimit unul altuia semnale оn mod arbitrar, prin intermediul apelului sistem kill;
6)Semnale provenite de la interacюiunea cu un terminal, atunci cвnd un utilizator оnchide un terminal (sau semnalul "purtгtor" cade din anumite motive), sau cвnd un utilizator apasг tastele "break" sau "delete";
7)Semnale de urmгrire a execuюiei unui proces.
Tratarea semnalelor este diferitг dupг cum nucleul trimite un semnal unui proces, cum trateazг procesul un semnal ?i cum un proces о?i controleazг reacюia la apariюia unui semnal. Pentru a trimte un semnal unui proces, nucleul seteazг un bit оn cвmpul signal din intrarea tabelei proceselor, corespunzгtor tipului semnalului recepюionat. Dacг procesul este оn a?teptare la o prioritate оntreruptibilг, nucleul оl treze?te. Sarcina celui care trimite (proces sau nucleu) ia sfвr?it.