a.Alocarea spaю.de.swap

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Algoritmul de planificare al UCP este puternic influenюat de politicile de gestiune a memoriei. UCP nu poate executa un proces care existг оn оntregime in memoria secundarг; cel puюin o parte a procesului trebuie sг fie conюinutг оn memoria primarг pentru ca procesul sг poatг fi executat.Existг trei etape оn descrierea algoritmului de swapping: gestiunea spaюiului pe dispozitivul de swap (zona de swapping), evacuarea proceselor din memoria principalг ?i оncгrcarea proceselor оn memoria principalг. Alocarea spaюiului de swap:
-Dispozitivul de swap este un dispozitiv de tip bloc оntr-o secюiune configurabilг a discului. Pe cвtг vreme nucleul alocг spaюiu pentru fi?iere bloc cu bloc, оn zona de swap spaюiul este alocat оn grupuri de blocuri contigue (swapping-ul se face pe blocuri de 1K). Alocarea spaюiului pe dispozitivul de swap este tranzitorie, depinzвnd de modul de planificare a proceselor. Un proces care rezidг pe dispozitivul de swap va migra, оn cele din urmг, оnapoi оn memoria principalг, eliberвnd spaюiul pe care l-a ocupat оn zona de swap.
Nucleul pгstreazг evidenюa spaюiului liber pentru sistemele de fi?ier.e оntr-o listг оnlгnюuitг de blocuri libere, accesibilг din superblocul sistemului de fi?iere, iar spaюiul liber pentru dispozitivul de swap este reюinut оntr-o tabelг оn memoria internг denumitг map. Map-urile permit o alocare tip first-fit (prima potrivire) a blocurilor contigue de resursг.
-Map este o tabelг оn care fiecare intrare constг оntr-o adresг a unei resurse alocabile ?i numгrul corespunzгtor de unitгюi de resursг disponibile; nucleul interpreteazг adresa ?i unitгюile оn concordanюг cu tipul tabelei map. Iniюial, map conюine o intrare care indicг adresa ?i numгrul total de resurse. Map-ul reюine numai entitгюile libere (evidenюa golurilor).Deoarece nucleul alocг ?i elibereazг resurse, acesta actualizeazг ?i tabela map astfel оncвt aceasta continuг sг conюinг informaюii corecte despre resursele libere.