Misiunile generale ale logisticii

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


pot fi considerate urmгtoarele:
a)asigurarea rezervelor de materiale prin stabilirea stocurilor pentru fiecare e?alon ?i completarea acestora pe mгsura consumului lor sau distrugerii de cгtre inamic;
b)organizarea, planificarea ?i executarea transporturilor logistice;
c)hrгnirea, echiparea efectivelor ?i alimentarea tehnicii cu carburanюi, lubrifianюi ?i lichide speciale;
d)оnzestrarea ?i completarea marilor unitгюi ?i unitгюilor cu tehnicг militarг, оntrebuinюarea eficientг a acesteia, evacuarea celei imobilizate sau deteriorate, executarea intervenюiilor de mentenanюг, asigurarea cu piese de schimb, materiale de uz general ?i subansambluri necesare proceselor tehnologice de mentenanюг, precum ?i pregгtirea tehnicг a personalului care are оn primire, оntrebuinюeazг ?i rгspunde de tehnicг;
e)prevenirea ?i combaterea оmbolnгvirilor, acordarea asistenюei medicale, evacuarea rгniюilor ?i bolnavilor, spitalizarea, tratarea ?i recuperarea acestora;
f)asigurarea stгrii de sгnгtate a animalelor aflate оn serviciu pentru executarea de acюiuni militare, tratarea ?i evacuarea celor rгnite sau bolnave, controlul ?i aplicarea mгsurilor sanitar-veterinare, precum ?i prevenirea transmiterii bolilor de la animale la om;
g)asigurarea viabilitгюii cгilor de comunicaюie destinate transporturilor logistice;
h)asigurarea ?i administrarea corectг a resurselor financiare;
i)cazarea trupelor, precum ?i adгpostirea animalelor aflate оn serviciu;
j)strвngerea ?i evacuarea capturilor de rгzboi;
k)asigurarea acюiunilor ?i protecюia marilor unitгюi, unitгюilor (subunitгюilor) ?i formaюiunilor de logisticг.Misiunile generale ale logisticii se realizeazг atвt оn perioada de pregгtire a operaюiei (luptei), cвt ?i pe timpul ducerii acesteia, inclusiv dupг оndeplinirea misiunii. Оn acest scop sunt deosebit de importante urmгtoarele preocupгri:
-menюinerea permanentг a stгrii de operativitate a marilor unitгюi, unitгюilor (subunitгюilor) ?i formaюiunilor de logisticг;
-realizarea ?i menюinerea unei stгri morale ridicate ?i a unei discipline ferme a personalului;
-colaborarea neоntreruptг cu statul major, ?efii de armг ?i ai grupelor operative, precum ?i cu organele locale militare ?i civile;
-realizarea ?i menюinerea neоntreruptг a legгturilor pentru nevoile logisticii.