d.Mentenanta

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Art 57 - Reconstrucюia reprezintг totalitatea mгsurilor luate pentru construirea de tehnicг din elementele recuperate prin dezmembrare de la tehnica a cгrui grad de deteriorare nu permite repararea.
Art 58-Reclamaюiile reprezintг, totalitatea mгsurilor оntreprinse pentru urmгrirea comportгrii tehnicii оn exploatare, centralizarea ?i transmiterea constatгrilor privind neоndeplinirea condiюiilor operaюionale prevгzute prin specificaюiile tehnice, fiabilitatea ?i defecюiunile simptomatice care apar ?i a propunerilor de оmbunгtгюire.