c.Mentenanta

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Art. 56- Repararea reprezintг totalitatea mгsurilor luate pentru refacerea tehnicii la nivelul condiюiilor operaюionale. Repararea se poate executa pe locul scoaterii din funcюionare sau оn raioanele de desfг?urare a elementelor de reparaюii din adвncimea dispozitivului.
Metoda de bazг pentru efectuarea reparaюiilor este schimbul de agregate. Eficienюa reparaюiilor depinde de aplicarea urmгtoarelor principii:
a)folosirea procedurilor standard de reparare;
b)controlul echipamentului defect;
c)stabilirea prioritгюilor ?i urgenюelor de reparare;
d)repararea pe cвt posibil pe locul scoaterii din funcюionare;
e)asigurarea pieselor de schimb necesare;
f)organizarea ?i fluxul reparaюiilor.
оn funcюie de situaюia operativг, alocarea reparaюiilor la diferite e?aloane se face pentru folosirea eficientг a resurselor ?i оn scopul scurtгrii timpului necesar efectuгrii acestora.
Cвnd se decide nivelul de mentenanюг la care se executг reparaюia, pe lвngг situaюia generalг se va avea оn vedere:
-misiunea de оndeplinit;
-dificultatea ?i complexitatea reparaюiei;
-timpul disponibil pentru reparaюie ?i timpul necesar reparгrii;
-prioritгюile ?i urgenюele privind evacuarea ?i repararea;
-cantitatea prognozatг de tehnicг care nu poate fi reparatг;
-disponibilitatea pieselor de schimb;
-disponibilitatea facilitгюilor Principiul de bazг este cг deteriorгrile trebuiesc reparate cвt mai aproape de locul scoaterii din funcюionare. De aceea capacitгюile de reparaюii trebuie sг fie mobile ?i desfг?urate оn apropierea unitгюilor pe care le susюin.