b.Mentenanta

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Art 52 - оntreюinerea reprezintг totalitatea activitгюilor de curгюire, gresare, completare a plinurilor ?i a unitгюii de foc ?i de executare a unor reparaюii minore, pentru menюinerea tehnicii оn condiюii operaюionale. La lucrгrile de оntreюinere participг atвt operatorii echipamentelor, conducгtorii de vehicule ?i echipaj ele, cвt ?i personalul de mentenanюa.
Art. 53 - Clasificarea din punct de vedere operaюional constг оn evaluarea defecюiunii s-au deteriorгrilor survenite la tehnicг ?i stabilirea oportunitгюii reparгrii pe loc sau a nivelului de mentenanюг la care tehnica trebuie evacuatг, оn vederea reparгrii ?i operaюionalizгrii.
Art. 54 - Recuperarea reprezintг scoaterea, din zona acюiunilor militare, a tehnicii deteriorate (оmpotmolite) ?i, dacг este cazul, deplasarea acesteia оntr-un loc unde sг poatг fi reparatг, sau de unde sг poatг fi evacuatг. Procedurile de recuperare trebuie sг юinг seamг, pe cвt posibil, de limitele prevгzute оn manualul tehnic al echipamentului.
Pentru susюinerea operaюiei/luptei, tehnica defectг ?i/sau deterioratг trebuie recuperatг, reparatг ?i redatг оn folosinюг, cвt mai curвnd posibil.
Recuperarea este de regulг primul pas оn redarea tehnicii deteriorate sau defecte, operaюiei/luptei.
Recuperarea este responsabilitatea unitгюii cгreia оi aparюine tehnica. Cвnd recuperarea nu poate fi оndeplinitг de unitate, pot fi solicitate mijloace suplimentare.
Art. 55 - Evacuarea reprezintг deplasarea tehnicii defecte ?i/sau dete?riorate оn locul оn care poate fi reparatг. Decizia privind evacuarea se ia odatг cu etapa recuperгrii acesteia. Personalul care dirijeazг operaюiile de evacuare trebuie sг cunoascг disponibilitгюile оn domeniu, pentru a se asigura cг tehnica defectг ?i/sau deterioratг este deplasatг оn locul оn care reparaюia poate fi executatг оn cel mai scurt timp posibil. Tehnica se evacueazг pe distanюa cea mai scurtг, pвnг la nivelul de mentenanюг cel mai apropiat care poate asigura repararea. Principiul folosit pentru evacuarea tehnicii este executarea unui singur salt de la locul scoaterii din funcюionare, la locul unde se poate executa repararea.