b.Def Conceptului

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Prin unitгюi productive ?i de prestгri servicii incluse оn forюele de logisticг la nivelul sistemului naюional de apгrare, se au оn vedere:
-instituюiile centrale ?i locale cu responsabilitгюi оn domeniul transporturilor, telecomunicaюiilor, asistenюei tehnice, sanitare ?i financiare;
-genюii economici din toate domeniile de activitate, inclusiv pentru prestгri servicii.
Logistica trupelor, parte componentг a logisticii sistemului naюional de apгrare, se define?te ca fiind totalitatea activitгюilor care se planificг, organizeazг ?i desfг?oarг оn scopul asigurгrii marilor unitгюi, unitгюilor ?i subunitгюilor cu tot ceea ce le este necesar pentru a duce acюiuni militare оn orice situaюie operativ-tacticг ?i оn orice condiюii geoclimatice.
Sistemul logistic al trupelor, la modul cel mai general, se define?te ca fiind un ansamblu unitar de elemente (inclusiv relaюiile dintre ele) format din:
-totalitatea forюelor de logisticг existente оn organica marilor unitгюi (strategice, operative ?i tactice) ?i unitгюilor armatei;
-organele militare teritoriale zonale ?i judeюene;
-autoritгюile locale ale administraюiei publice;
-agenюi economici din zona de operaюie (indiferent de forma de proprietate);
-instituюiile de toate categoriile din zona acюiunilor de luptг care au rгspunderi оn domeniul apгrгrii.
Sistemul logistic al trupelor este un subsistem component al sistemului naюional de apгrare.
De regulг, pentru o zonг de operaюie, se utilizeazг conceptul de sistem logistic operaюional format din:
-marile unitгюi, unitгюile ?i formaюiunile de logisticг proprii ?i cele ale e?aloanelor subordonate;
-sursele de aprovizionare;
-unitгюile prestatoare de servicii;
-relaюiile funcюionale dintre acestea
Destinaюia sistemului logistic operaюional al trupelor are оn vedere: aprovizionarea acestora cu tehnicг, muniюie ?i materiale de toate categoriile;