b.Atestarea Admin

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Art. 42. Tematica pentru verificare 'va cuprinde toate datele ?i informaюiile necesare gestionгrii, exploatгrii ?i оntreюinerii оn bune condiюii a reюelei de calculatoare. Ea se оntocme?te avвndu-se оn vedere tipul de reюea pentru care se atesteazг administratorul de reюea ?i va fi adusг la cuno?tinюa solicitanюilor cu .30 de zile оnaintea verificгrii.
Ari 43. Atestarea administratorului de reюea se dovede?te prin adeverinюa eliberatг candidatului de cгtre organul central de informaticг. Adeverinюa confirmг pregгtirea necesarг оn domeniul ?tiinюei calculatoarelor ?i dг dreptul posesorului sг оndeplineascг atribuюiile de "administrator de reюea".
. Art 44. Cererea de atestare, memoriul de activitate a candidatului, componenюa comisiei, procesul-verbal оntocmit de comisie cu calificativele obюinute ?i aprecierile rezultate dupг susюinerea verificгrii, precum ?i matca adeverinюei se pгstreazг la organul central de informaticг.
Art. 45. оn cazul reюelelor de calculatoare utilizate pentru gestionarea unor baze de date cu volum mare ?i trafic intens de informaюii, se pot numi "administratori de baze de date", din rвndul ofiюerilor speciali?ti оn domeniul informaticii, cвt ?i din rвndul salariaюilor civili cu studii superioare оn acest domeniu.
Art 48. Administratorul de baze de date оndepline?te urmгtoarele atribuюii:
-menюine оn stare de operativitate serverul de baze de date;
-оntreюine periodic baza (bazele) de date;
-acordг anumite drepturi utilizatorilor pentru accesul la serverul de baze de date sau pentru gestionarea datelor;
-verificг funcюionarea corectг a programelor de pe serverul de baze de date sau cele de gestionare a bazelor de date;
-realizeazг back-up-uri pe serverul de baze de date