a.Proiectul de instalare a retelelei de calc.

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Art28 Proiectul de instalare se intocmeste de unitatea benefictarS, pe baza specificatiilor tehnice si dupa recepjia cantitativa si calitativS a tehnicii de calcul achizijionate care va configure re{eaua de calculatoare.
Art. 29. Pentru reticle de calculatoare in curs de realizare sau care au ofyinut aprobarea de a intra in functfune far? a fi prevazute in proiectul director de informatizare sau farS specifica^ii tehnice avizate, intocmirea si aprobarea proiectului de instalare reprezinti baza de la care decurge intreaga autorizare. Pentru aceasta situate, datele prevazute a fi cuprinse in dosarul de instalare trebuie si fie mutt mai detaliate, astfel meat sa permita parcurgerea tuturor etapelor de verificari si autorizare.
Art. 30./ Proiectul de instalare (redactat asemanator cu specificatiile tehnice)
cuprinde date privind:
a)denumirea retelei;
b)documentele care stau la baza Tntocmirii proiectului:
-procesul-verbal de recep^ie;
-datele de instalare prevcaeute in documenta^iile tehnice;
c)compunerea retelei:
-destina^ia si domeniul de utilizare; "
-prezentarea refelei;
-caracteristicile re^elei (organizarea retelei);
-calitatea si fiabilitatea echipamentelor (re^elei);
-protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor,
d)activMtite tehnice de instalare, in succesiunea lor;
e)scheme tehnice de interconectare, pe diferite niveluri de detaliere;
f)arhitectura rejelei, protocoalele de comunicatii utilizate, dispunerea sistemului de cabluri si a statiilor de lucru.