a.Mentenanta

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Art. 47 - Mentenanюa reprezintг totalitatea acюiunilor оntreprinse pentru a menюine sau restabili tehnica la caracteristicile specifice. Ea include: controlul, testarea, оntreюinerea, clasificarea din punct de vedere operaюional, recuperarea, evacuarea, repararea, reconstrucюia ?i reclamaюiile.
Art 48 - Organizarea mentenanюei se realizeazг оn funcюie de cantitatea ?i complexitatea tehnicii din оnzestrare, pentru a asigura un nivel ridicat de operativitate, de cгtre organele de conducere logisticг pe baza ordinelor e?alonului superior ?i a deciziei comandantului.
Art 49 - оn procesul mentenanюei trebuie sг se ia decizii privind:
-criteriile de standardizare a mentenanюei;
-standardele de mentenanюa (intervalele ?i timpul necesar* mentenanюei);
-dimensiunea ?i nivelul stocurilor de piese de schimb, specifice e?aloanelor;
-cerinюele de personal ?i calificare a acestuia;
-repartizarea nivelelor mentenanюei pe capacitгюile structurilor militare ?i pe cele civile;
-selecюionarea ?i aprovizionarea cu scule ?i dispozitive specifice echipamentului de testare ?i a publicaюiilor de specialitate.
Art. 50 ? Controlul reprezintг totalitatea activitгюilor efectuate оn scopul stabilirii nevoilor de оntreюinere, pentru menюinerea tehnicii la nivelul condiюiilor operaюionale specifice. El se executг de cгtre operatorii echipamentelor, conducгtorii de vehicule ?i echipaje ?i reprezintг principala sursг de informaюii pentru funcюionarea sistemului de mentenanюa.
Art. 51 - Testarea reprezintг totalitatea activitгюilor desfг?urate pentru determinarea stгrii tehnice a echipamentului ?i refacerea unor reglaje оn limitele prescrise. Ea se executг de personalul specializat din domeniul mentenanюei, periodic, ca urmare a constatгrilor rezultate оn urma controlului sau la оncheierea reparaюiilor.