a.Definirea conceptului de logisticг

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Asigurarea victoriei оn luptг este realizatг prin acюiunea conjugatг a principalilor trei factori: informaюia, omul (luptгtorul) ?i tehnica de luptг (inclusiv armamentul ?i alte echipamente militare).
Ace?ti factori stau la baza definirii conceptului de logisticг, impunвndu-se necesitatea eficientizгrii lor prin asigurarea permanentг a tot ceea ce trupelor le este necesar. S-a considerat necesarг definirea conceptului de logisticг la douг nivele: cel al sistemului naюional de apгrare ?i cel al trupelor.
Logistica sistemului naюional de apгrare se define?te ca fiind un complex de mгsuri ?i activitгюi desfг?urate pe timp de pace ?i rгzboi, оntr-o concepюie unitarг, pentru:
-cercetarea, proiectarea, fabricarea ?i achiziюionarea de tehnicг, armamente, echipamente ?i materiale militare;
-pregгtirea teritoriului pentru apгrare;
-оnzestrarea ?i aprovizionarea forюelor destinate ducerii acюiunilor militare;
-asigurarea tehnicг, de telecomunicaюii, de transport, medicalг, veterinarг, financiarг, prestгri de servicii ?i de altг naturг, necesare efortului de apгrare.
Оn mod corespunzгtor, acest concept genereazг sistemul naюional logistic care se define?te ca un ansamblu de elemente componente (cu relaюiile
dintre ele) format din:
-organele ?i autoritгюile centrale ?i locale ale administraюiei publice;
-organele militare teritoriale;
-agenюii economici ?i instituюiile care au sarcini pe linia realizгrii producюiei de apгrare;
-forюele de logisticг din compunerea forюelor armate (ale ministerului apгrгrii, de interne, S.R.I. ?i ale altor structuri);
Ca organe de conducere logisticг la nivelul sistemului naюional de apгrare sunt incluse:
-Parlamentul ?i Consiliul Suprem de Apгrare a Югrii:
-Guvernul ?i Ministerul Apгrгrii Naюionale;
-Organele centrale ?i locale ale administraюiei publice de specialitate, cu atribuюii оn domeniul apгrгrii naюionale.