a.Atestarea Admin

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Art 38. Administratorul de reюea este gestionarul procesului operativ de funcюionare a reюelei de calculatoare ?i rгspunde de utilizarea acesteia оn condiюii optime, de оntreюinerea ?i actualizarea bazelor de date. De asemenea, acesta are obligaюia юinerii unei evidenюe clare privind funcюionarea reюelei, precum ?i arhivarea documentelor elaborate оn reюea.
Administratorul de reюea este atestat de organul central de informatica, din punct de vedere al pregгtirii оn informaticг, cвt ?i de cгtre Secюia 12, din punct de vedere al cerinюelor pentru protecюia informaюiilor.
Art 39^ Administratorul de reюea poate fi atestat direct dintre ofiюerii ingineri absolvenюi ai Academiei Tehnice Militare, specialitatea calculatoare electronice, ?i salariaюii civili cu studii superioare оn domeniu sau, dupг verificare, dintre ofiюerii cu studii superioare de alte specialitгюi care ?i-au оnsu?it cuno?tinюele de specialitate necesare.
Art. 40. Verificarea оnsu?irii cuno?tinюelor de specialitate оn vederea atestгrii se executг de cгtre o comisie numitг оn acest scop, pe baza memoriului de activitate ?i de pregгtire оn ?tiinюa calculatoarelor, transmis de candidat ?i a rгspunsurilor candidatului, in cadrul interviului comisiei.
Art. 41. Comisia de atestare, formatг ctia 3-5 speciali?ti militari m domeniu ?i cu experienюa necesarг, este numitг de ?eful organului central de informaticг, prin ordin de zi pe unitate.
Pentru verificarea cuno?tinюelor de protecюia informaюiilor, din comisie vor face parte ?i 1-2 speciali?ti stabiliюi de Secюia 12.
Aceastг comisie о?i desfг?oarг activitatea la sedhrf organului central de informaticг ?i se оntrune?te, de regulг, trimestrial (оn funcюie de solicitгri).