a.Aprovizionarea

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Art. 21 - Aprovizionarea este parte componentг a logisticii trupelor ?i cuprinde totalitatea activitгюilor ce se desfг?oarг pentru stabilirea necesarului, cererea, primirea, evidenюa, depozitarea, conservarea, repartiюia ?i distribuюia tehnicii, produselor ?i materialelor. Se realizeazг pe clase de produse ?i feluri de tehnicг ?i materialeXrachete, muniюii, armament ?i alte materiale de artilerie; tehnicг de luptг ?i materiale pentru aviaюie ?i artilerie antiaerianг; tehnicг de luptг ?i materiale pentru marina militarг; mine, explozivi, tehnicг ?i materiale de geniu; tehnicг ?i materiale de chimie militarг; tehnicг ?i materiale de transmisiuni, de rгzboi electronic ?i de calcul; tehnicг ?i materiale de protecюia informaюiilor ?i cifru, asigurarea psihologicг, de cult ?i culturг; agregate, ansamble, subansamble, piese de schimb ?i materiale de blindate, automobile ?i tractoare; materiale de stat major ?i cazare; carburanюi - lubrifоanюi ?i tehnicг de resort; tehnicг ?i materiale de intendenюг; hгrюi ?i materiale topogeodezice; materiale sanitare, farmaceutice ?i veterinare).
Art. 22 - Comandanюii de la toate e?aloanele sunt obligaюi sг cunoascг оn orice moment situaюia aprovizionгrii trupelor.
Art. 23 - ?eful structurii logistice organizeazг aprovizionarea cu tehnicг, produse ?i materiale ?i rгspunde de realizarea gradului de suport logistic ordonat.
Art. 24- Aprovizionarea se executг pe bazг de repartiюie, prin achiziюii pe plan local, din sursele stabilite de e?aloanele superioare, potrivit legilor оn vigoare.
De regulг, aprovizionarea se face cu prioritate din economie ?i din depozitele militare de teritoriu ?i numai dupг epuizarea acestora se folosesc materialele din depozitele de campanie.
Art. 25- Sursele de aprovizionare ale marilor unitгюi (unitгюilor) sunt:
- agenюii economici de stat ?i privaюi;
- unitгюile de producюie ale armatei;
- depozitele militare de teritoriu;
?- depozitele de campanie ale e?aloanelor superioare; - depozitele din garnizoanele de re?edinюг ale unitгюilor militare; - materialele provenite din reparaюii, capturi ?i recuperгri; - rezervele de stat; - resursele contractate de pe piaюa internaюionalг.